Kampen mot fascism och krig har alltid varit viktigaste uppgiften för den Kommunistiska Internationalen

Flammande kamphälsningar till Sverges Kommunistiska Parti vid dess 20-årsjubileum.

Under 20 år har partiet orubbligt kämpat för arbetarklassens och hela det arbetande folkets intressen. Som sektion av Kommunistiska Internationalen sedan denna bildades har Sverges Kommunistiska Parti alltid hållit den proletära internationalismens fana högt, samt uttryckt och förkroppsligat de svenska arbetarnas oupplösliga solidaritet med socialismens stora segerrika land, Sovjet-unionen.

Det råder intet tvivel, att Sverges Kommunistiska Parti, stödjande sig på tjugo lärorika års erfarenheter och utgående från arbetarklassens grundläggande intressen och principerna i Marx, Engels, Lenins och Stalins mäktiga läror kommer att spela en mycket viktig och ärofull roll i upprättandet av fullständig kampenhet bland det svenska proletariatet, till gagn för Sverges hela arbetande folk. liksom också i kampen för en enhetlig internationell arbetarrörelse.

Inför faran av växande aggressivitet från den tyska fa-scismen, understödd av de reaktionära krafterna i de skandinaviska länderna. är det nu av stor betydelse att skapa en antifascistisk folkfront och förena alla arbetarorganisationer och framstegsvänliga element i de skandinaviska länderna för försvaret av dessa länders och folks oavhängighet och frihet, i internationell kamp för försvaret av världsfreden mot krigets fascistiska huvudorganisatörer. Vi är förvissade om, att Sverges Kommunistiska Parti kommer att ge all sin kraft för en framgångsrik lösning av dessa stora uppgifter.

Det internationella proletariatet. alla vänner av demokrati, fred, känner största tillfredsställelse med svenska folkets betydande solidaritetsaktion för det heroiskt kämpande spanska folket.

Vi sänker Kommunistiska Internationalens fanor till ära för de tappra svenska kämpar som framför Madrid ljutit sitt hjärteblod för frihet och demokrati i spanska folkarméns Internationella Brigad. Vi höjer fanorna i förvissning om att frihetens, fredens och civilisationens krafter slutgiltigt segrar över fascismen och reaktionen i världen.

GEORGI DIMITROV -

Generalsekreterare för Komintern

 

Tillbaka till artikelregister för RiktpunKt